Публикуване

Процедурата за приемане и публикуване на докладите включва следните етапи:

 1. Изпращане на регистрационната форма до .
 2. Приемане/отхвърляне на резюмето на доклада до .
 3. Пълният текст на доклада се очаква до .
 4. Рецензиране на изпратените доклади, тяхното приемане/отхвърляне и получаване на забележките на рецензентите до .
 5. Окончателно оформяне на докладите до .
 6. Представяне на докладите по време на заседанията на .
 7. Докладите ще бъдат публикувани в списанието „Българско списание за инженерно проектиране”. Резюметата на докладите ще бъдат публикувани на сайта на конференцията.

Докладите трябва да съдържат оригинални научни или научно-приложни изследвания в посочените научни направления, да са в съответствие с целите на конференцията и да отговарят на етичните норми. Ще бъдат публикувани само доклади, които са приети от рецензентите, оформени са съгласно изискванията и са станали публично достояние на заседанията на конференцията. Докладите ще бъдат представени онлайн за участниците, които имат ограничения за пътуване.

Оформяне на докладите (изпращат се до )

Докладите ще се публикуват в „Българско списание за инженерно проектиране” и тяхното оформяне трябва да съответства на изискванията на списанието. Шаблонният файл и изискванията може да се изтеглят от следния адрес:


http://bjed.tu-sofia.bg/items/template_BJED_BG.doc (template_BJED_BG.doc – локално копие)


Обемът на докладите трябва да е между 4 и 8 страници.

Етични норми
 • Представената работа трябва да е резултат от задълбочено научно изследване. Резултатите трябва да са изложени акуратно и в необходимият обем, който позволява разглежданите изследвания да се повторят от независим изследовател.
 • Теоретичните изследвания трябва да бъдат подкрепени с достатъчен обем експериментални данни. Данните не трябва да бъдат манипулирани с цел да се докажат теоретичните заключения.
 • Ако в работата са използвани резултати от други изследвания, те трябва да бъдат цитирани по подходящ начин. Трябва да има ясно разграничение между оригиналните изследвания на автора и фактите или резултатите, които са взаимствани.
 • Резултатите от колективна работа не трябва да се представят като индивидуална разработка. Обратно, като автори на колективно изследване трябва да се представят само изследователи, които имат значителен принос за постигане на резултатите.
 • Трябва да се докладват само оригинални изследвания, които не са публикувани и не са в процес на публикуване. Не е приемливо един и същ доклад да се представя на различни научни форуми.